Certifikačná schéma Multi Comfort Saint-Gobain štandardizuje parametre vnútorného prostredia budov, aby boli príjemným miestom pre život aj prácu.

Doteraz sa na kvalitu bývania nazeralo hlavne cez prizmu priamych finančných efektov. Pokiaľ budova nebola dobre zateplená, prejavilo sa to vo vyšších nákladoch na vykurovanie. Tento pohľad podporuje aj legislatíva a stavebné technické normy, ktoré sa neustále sprísňujú. Najnovšie od januára tohto roka musia všetky novopostavené stavby dosahovať energetickú triedu A0.

Je prirodzené, že budovy, ktoré nemajú dobre vyriešenú obálku sa ťažšie vykurujú a nedosahujú potrebný komfort bývania. „V poslednom čase našťastie začína prevládať holistický prístup k vnútornému prostrediu. Ľudia už nechcú mať doma alebo na pracovisku iba tepelnú pohodu, ale celkovo zdravú klímu bez škodlivých prchavých organických látok, s čerstvým, primerane vlhkým vzduchom, s dostatkom prirodzeného denného svetla a s dobrou akustikou. Z tohto dôvodu sme sa ako jeden z najväčších výrobcov stavebných materiálov na svete rozhodli zaviesť certifikačnú schému, ktorá kvantifikuje štandardy vnútorného prostredia,“ približuje projektovo architektonický špecialista spoločnosti Saint-Gobain Slovensko Tomáš Guniš.


Nad rámec legislatívy

Väčšina medzinárodných certifikačných systémov pre trvalo udržateľné stavby ako BREEAM či LEED sa zameriava predovšetkým na nerezidenčné stavby, pri bytových a rodinných domoch sa skoro vôbec neuplatňujú. V Spojených štátoch síce existuje aj certifikačná schéma LEED for Homes, ktorá pokrýva budovy na bývanie, ale na európskom kontinente sa príliš nerozšírila. Multi Comfort nemá ambíciu nahradiť zavedené certifikačné systémy, ale vyplniť dieru na trhu a riešiť kvalitu budov z iného uhla pohľadu, pričom nie je určený len pre rodinné a bytové domy, ale aj pre ostatné typy stavieb.

Slovenská legislatíva nevyžaduje vydávať k stavbám certifikáty udržateľnosti. Dosiahnutie parametrov predpisujú technické normy, ktoré sledujú spotrebu primárnej energie na vykurovanie, tepelný odpor obálky či účinnosť výmeny tepla pri rekuperácii vzduchu. Avšak vo všeobecnosti platí, že certifikačné schémy sú prísnejšie. Idú nad rámec legislatívy a treba k nim pristupovať ako k jej nadstavbe. Pokiaľ ide o Multi Comfort, na Slovensku je rozpracovaných už niekoľko projektov bytových domov, ktoré budú postavené v tomto štandarde. Čoskoro by sa malo začať s ich realizáciou.

 „Naším cieľom je zvýšiť kvalitu stavebníctva,“ zdôrazňuje Tomáš Guniš. „Ak sa máme posunúť ďalej, musíme vedieť kvantifikovať a kontrolovať aj parametre vnútorného prostredia. To, čo subjektívne pociťujeme sa dá vyjadriť fyzikálnymi veličinami ako sú teplota a vlhkosť ovzdušia, intenzita osvetlenia, zvuková nepriezvučnosť a iné. Certifikačná schéma Multi Comfort nastavuje parametre vnútorného prostredia, ale aby budova naozaj spĺňala podmienky tohto štandardu, musí byť v tomto štandarde aj navrhnutá. Keďže ide o relatívne novú vec, organizujeme pre architektov a  projektantov e-learningové kurzy, kde sa dozvedia všetko podstatné.“

Tomáš Guniš


Trojstupňová schéma

Koncept udržateľných stavieb s komfortným vnútorným prostredím domov, bytov, kancelárií a verejných priestorov od spoločnosti Saint-Gobain má tri úrovne, a to My Comfort Individual, My Comfort a Multi Comfort. „V prvom, najnižšom stupni, sa certifikujú iba vybrané položky podľa individuálnych požiadaviek investora. V strednom stupni už sa síce berú do úvahy všetky oblasti, čiže tepelná pohoda, svetelný komfort, akustické riešenie a zdravé vnútorné prostredie, ale s menej prísnymi požiadavkami. Tretí, najvyšší stupeň, už vyžaduje dosiahnutie veľmi vysokých nárokov na vnútorné prostredie vo všetkých aspektoch,“ približuje logiku Miroslav Zliechovec, odborný garant Multi Comfort.

Certifikačná schéma Multi Comfort je určená pre rôzne segmenty rezidenčnej aj nerezidenčnej výstavby, pre tradičné aj nové postupy. „Dosiahnuť najvyššie štandardy vnútorného prostredia môžu napríklad aj drevostavby. Kým u nás sa stále vnímajú ako provizórne riešenie pre bývanie, skúsenosti najmä zo severských krajín ukazujú, že rozhodne nejde o menej hodnotné stavby. To isté sa dá povedať aj o modulárnych stavbách, ktoré sa montujú z predpripravených dielcov. I tieto stavby môžu dosahovať kvalitatívne parametre murovaných budov a vysoký štandard vnútorného prostredia,“ tvrdí Tomáš Guniš.


Holistický prístup

Podľa najvyššieho stupňa certifikačnej schémy Multi Comfort nie je na Slovensku certifikovaná ešte žiadna stavba. Viacero stavieb sa však svojimi parametrami tomuto štandardu približujú. Jednou z nich je základná škola vo Veľkom Bieli, zhodou okolností ide o modulárnu budovu. Predbežné merania akustických parametrov a kvality ovzdušia naznačujú sľubné výsledky. Prvou multikomfortnou budovou na Slovensku, ktorá bude spĺňať požiadavky My Comfort, bude obytný komplex Zwirn v areáli bývalej cvernovej továrne v Bratislave, ktorý buduje developerská spoločnosť YIT. Stavba je v súčasnosti v štádiu projektového hodnotenia.

„Prečo sme sa na štandardizáciu vnútorného prostredia podujali práve my, firma Saint-Gobain?“ kladie si rečnícku otázku Miroslav Zliechovec a pokračuje: „Všetci výrobcovia sa snažia v maximálnej možnej miere uplatniť svoje produkty na trhu, vrátane nás. Väčšina z nich sa však špecializuje len na určitý druh výrobkov a pozerá sa na kvalitu vnútorného prostredia výhradne z hľadiska svojej produkcie. Saint-Gobain vďaka širokému sortimentu a interným špecialistom z rôznych oblastí dokáže vyskladať prakticky celú budovu vlastnými výrobkami, takže nám nič nebráni nazerať na kvalitu vnútorného prostredia budov holisticky, teda ako na celok.“

Miroslav Zliechovec


Multi Comfort Campus

Multi Comfort však nie je o jednom materiáli alebo technológii. Je o snahe prepájať progresívne uvažujúcich dodávateľov materiálov, projektantov, realizátorov aj akademikov. V tomto duchu sa nesú aj e-learningové kurzy organizované pod názvom Multi Comfort Campus. Rozsiahla vzdelávacia platforma je k dispozícii na stránke multicomfort.sk.  Viacerí odborní garanti pripravili vzdelávací obsah pre špecialistov, ktorí majú záujem rozšíriť si svoje vedomosti o kvalite vnútorného prostredia a navrhovať stavby v štandarde Multi Comfort. Aktuálne sú dostupné dve úrovne kurzov – Motivation a Basic, ktoré sú zamerané na osvieženie vysokoškolských vedomostí a rámcové oboznámenie sa s aktuálnymi technickými normami.

V príprave sú už ďalšie dve úrovne – Advanced a Expert, ktoré pôjdu do väčších podrobností. Vzdelávanie prebieha online formou. Ide o textové lekcie doplnené jednoduchými animáciami. Po každom kurze si môže účastník overiť vedomosti testom, ktorý ho zároveň posunie k ďalším oblastiam. Na záver bude musieť frekventant navrhnúť budovu v štandarde Multi Comfort s podporou špecialistov Saint-Gobain. Po zvládnutí tejto skúšky sa stane certifikovaným projektantom. Multi Comfort Campus je bezplatný. Lekcie nie sú časovo náročné, každý stupeň trvá rádovo niekoľko hodín.

Ako dodáva Miroslav Zliechovec, aktuálne prebiehajú rokovania so Slovenskou komorou architektov, aby Multi Comfort Campus akceptovala v rámci odborného vzdelávania svojich členov. „Architekti, ktorí kurz absolvujú, by mohli získať kredity v rámci celoživotného vzdelávania. Boli by sme radi, aby čo najviac špecialistov vedelo navrhovať multikomfortné budovy a osvojili si prístup, že od samotného začiatku tvorivého procesu je potrebné mať na zreteli kvalitu vnútorného priestoru.“

Tomáš Guniš približuje, že úlohou architekta ako dirigenta stavby nie je navrhnúť presný typ vykurovania alebo povrchových materiálov, ale mal by mať všeobecný prehľad a cit pre kvalitu vnútorného prostredia. Mal by mať aspoň základné znalosti o každom segmente budovy. Špecialisti na teplotechniku, svetlotechniku, akustiku a zdravotechniku následne spracujú konkrétne technické riešenia. „Teší nás, že mnohí architekti majú o túto oblasť záujem. Hoci sme ešte len na začiatku, do nášho vzdelávacieho programu sa už zapojilo niekoľko desiatok odborníkov. Tí, ktorí úspešne absolvujú kurz a zvládnu proces certifikácie, získajú prístup k zaujímavým projektom v štandarde Multi Comfort.“


Multi Comfort Campus
[ Modifikované: Friday, 18 June 2021, 14:01 ]

Poznámky

     

      
    RSS