Štandardná dennodenná náplň práce architekta je navrhovanie budov (a i.). Zhmotňujeme zámery investorov do „hmatateľnej“ podoby.

Najprv pre investora, ktorý potrebuje získať názornú predstavu budúcej podoby svojich investícií. Chce, aby dobre a efektívne fungovali, dlho vydržali a v neposlednom rade aj dobre vyzerali. Na tejto úrovni sa robia strategické rozhodnutia. Na základe predložených návrhov sa rozhoduje, či investícia bude pokračovať a v akej podobe...

Neskôr pre zhotoviteľa. Lebo realizátor postaví (a investor zaplatí) iba to, „čo je nakreslené“. To nakreslené by malo byť v ideálnom prípade perfektne usporiadané, funkčne vyladené, detailne a jednoznačne „opísané/stanovené/určené“... Ako je spracovaná dokumentácia pre realizáciu stavby, tak sa dielo postaví a bude fungovať.

Stavbu a projekty pripravuje rozsiahly tím. Sú to zvyčajne desiatky rôznych špecialistov z celého spektra odborných profesií.

Architekt je rozhodujúcim prvkom. Má výnimočné postavenie. Jedine on komplexne ovláda vzťahy a súvislosti v rámci celého projektu. Navrhuje a vníma dielo ako celok. (Ostatné profesie sa pozerajú na problém zo svojho špecifického, parciálneho uhla pohľadu.)

Architekti sú v ťažkej pozícii. Aby ich práca a projekty boli dobré, mali by vedieť všetko… To však nie je možné. Ako sa v takomto prípade dá vôbec fungovať?

Odpoveď nie je jednoduchá. Na jednej strane sa architekt musí snažiť ustavične vzdelávať. Byť podľa možností stále „v obraze“. Na druhej strane nikdy nebude „odborníkom na všetko“.

Architekt sa musí vedieť o prácu podeliť. (Vytvoriť tím a vedieť ho správne usmerniť). Skoro ako dirigent orchestra.

Nemusí byť pritom sám virtuózom a ovládať všetky hudobné nástroje. Musí však byť zorientovaný v problematike. Musí mať jasnú tvorivú predstavu. Vedieť, čo chce. Poznať problematiku v širokom spektre… A dať dokopy tím, ktorý je schopný pod jeho vedením vytvoriť dokonalú symfóniu… Lebo ak v koncertnej sále sedia aj najlepší hudobníci a skúšajú si nekoordinovane svoje hudobné party, vo výsledku počujeme kakofóniu zvukov. Stačí však, ak sa pred nich postaví dirigent s paličkou, a výsledkom je zrazu symfonický súzvuk.


Čo teda projekt Multi Comfort môže priniesť architektom (ich stavbám a investorom)?

Multi Comfort má potenciál byť ďalším hráčom v orchestri podieľajúcom sa na príprave budúcich stavieb. Pri príprave stavieb zohráva úlohu ďalšieho virtuóza, ktorý obohatí tím odborníkov pripravujúcich návrh. Jednak tým „že vie, ako na to“. A takisto okrem know-how môže priniesť do orchestra aj ďalšie „stradivárky“. Majstrovské nástroje a materiály.


Ako môže vzájomná spolupráca architektovi pomôcť?

 • Zlepšiť technickú úroveň pripravovaných riešení
 • Priniesť nové námety a inšpirácie, mať kontakt s najnovšími trendmi, materiálmi a technickými riešeniami
 • Rozšíriť tím špecialistov podieľajúcich sa na príprave a overovaní projektov už od úvodných etáp navrhovania
 • Ponúknuť dobre fungujúce, otestované a preverené riešenia
 • Kryť architektom chrbát a minimalizovať riziká spojené s použitím zlých detailov a s nimi súvisiacich chýb a škôd na stavbách
 • Umožniť zjednodušenie a zefektívnenie návrhovej a projektovej práce. Odbremeniť architektov od mechanickej, technickej zložky projektovania ponúknutím aplikácií systémových detailov, konštrukcií a riešení…
 • Znížiť podiel rutinnej práce a vytvoriť tým väčší priestor pre kreatívnu návrhovú činnosť...

Niekoľko čiastkových poznatkov z vlastných skúseností:

„Systém dvoch čiar.“ Ideálny pre „lenivých“, no racionálne sa správajúcich architektov.

Kedysi dávnejšie, keď sme chceli, aby na stavbe boli detaily urobené precízne, museli sme nakresliť kopu výkresov aj s presnou špecifikáciou prvkov a materiálov. Ak takáto podrobná dokumentácia chýbala, nestačili sme sa čudovať, čo všetko sa na stavbe počas realizácie urobilo (alebo skôr neurobilo). Teraz v ateliéri používame systém, ktorý sme nazvali systémom „dvoch čiar“, ktorý však dodávateľovi nenechá žiadny voľný priestor na svojvoľnú interpretáciu.

Napríklad pri sadrokartónových (i iných) konštrukciách stačí naozaj nakresliť iba dve čiary a priradiť k nim systémové označenie. Musíme si dať iba pozor, či ich nakreslíme v správnom rozostupe (napr.: 10, 15, 20… cm) a vyberieme správnu systémovú skladbu (napr.: priečka Rigips 3.41.02.RS). Dvomi čiarami a kódom máme stanovené jednoznačne všetky parametre (podkonštrukcia, opláštenie, výplne, detaily uchytenia k podlahe, stropu, stenám, k rôznym iným stavebným konštrukciám, stavebno-fyzikálne a požiarne parametre…). Jednoducho všetko potrebné pre realizátora, rozpočet, pre kontrolu pri odovzdávaní diela a fakturáciu. Aj keď to neurobíme digitálne, ale iba na papieri, tak je to vlastne jednoduchý analógový „BIM“, kde sú jednoznačne stanovené parametre konštrukcie.

Ten istý (alebo podobný) postup platí aj pre iné stavebné konštrukcie.

Ak chceme na účely nášho architektonického zámeru použiť napríklad plochú strechu, s obrátenou skladbou vrstiev a so zelenou vegetačnou vrchnou vrstvou, vyberieme si z ponuky Multi Comfortu (aj s využitím konzultačných možností) riešenie, ktoré sa nám páči a ktoré spĺňa požadované stavebno-fyzikálne vlastnosti (a po konzultácii s klientom je v súlade aj s jeho finančnými možnosťami). Znovu stačí v reze nakresliť nad nosnú stavebnú konštrukciu dve čiary s náležitým rozstupom a medzi ne napísať typové označenie systémovej skladby. Takto naozaj s minimálnou námahou vytvoríme projekt, kde sú obsiahnuté riešenia tak detailne, ako by nám vlastným riešením detailov trvalo veľmi dlho (nehovoriac o rizikách s tým spojených).

Keď sme pri rizikách, musíme povedať, že architektúra je veľmi rizikové povolanie. Jednou nohou sme potenciálne skoro stále „v base“ (ak niečo „spadne“) a druhou na pokraji ekonomického krachu (investori si so svojimi právnikmi neúprosne vymáhajú škody, ktoré vzniknú chybami projektu). Naše honoráre ani zďaleka nevytvárajú priestor na to, aby sme z nich takéto škody vedeli vykrývať. Preto je životne dôležité, aby sme sa vo svojich projektoch spájali so silnými partnermi a používali podľa možností čo najviac overené a naozaj fungujúce systémové riešenia. (Alebo aspoň aby sme sa dobre proti takýmto škodám komerčne poistili :-).

Architektúra je služba klientom. Jednak ako kreatívna činnosť, ktorá vedie k zhmotneniu ich snov, a tiež ako sofistikovaná technická činnosť, ktorá by mala optimalizovať návrh a zabezpečiť čo najlepšie fungujúce, dlhodobé, ekonomicky efektívne a udržateľné riešenie.

Odladenie a precizovanie projektu je potrebné naozaj hneď na začiatku. Už v predrealizačných fázach. Čo sa zanedbá v návrhu a projekte, to sa počas realizácie nedá plnohodnotne napraviť. Alebo iba s veľkými kompromismi a za veľké peniaze. Jednoducho, ak zanedbáme návrh, tak počas realizácie nám nepomôžu ani zlaté tehly...

Ochrana investora spočíva aj v tom, že ak máme v projekte presne definované systémové (a vzájomne sa dopĺňajúce) riešenia (aké poskytuje Multi Comfort), tak sú aj fakturovanie (a kontrola) vykonaných prác na stavbe jednoduchšie. Zhotoviteľ stavby má všetko transparentne určené dopredu. Nemôže sa vyhovárať na nejednoznačnosť návrhu. Nemôže robiť nežiaduce, neželané zmeny (napríklad na úkor technickej kvality a funkčnosti). Investor má istotu, že za svoje peniaze dostane to, čo plánoval a zaplatil.

Jasne stanovené technické riešenia, ktoré ponúka Multi Comfort, pomáhajú vypočítať a exaktne definovať a optimalizovať parametre celej budovy (jej častí)... Modelovať stavebno-fyzikálne vlastnosti. Určiť, či riešenie vyhovuje požadovaným parametrom, alebo ho bude ešte potrebné dopracovať (doplniť o ďalšie prvky)...

Vieme vopred kalkulovať cenu stavby. Náklady na jej realizáciu i prevádzku. Prípadne aj ďalšie nároky budovy až po investície potrebné jej na odstránenie po dožití – alebo recykláciu, či prípadnú rekonštrukciu a obnovu... Vieme modelovať celý životný cyklus stavby.

Jednoducho, ak chceme mať istotu, že naše návrhy budú dobré, potrebujeme pri ich tvorbe kooperovať s lídrami v jednotlivých technických a materiálových oblastiach. Čím skôr, tým lepšie. A zdá sa, že Multi Comfort by mohol byť tým pravým partnerom. :-) 

 

 

 

 

 


[ Modifikované: Thursday, 20 May 2021, 11:36 ]

Poznámky

   

    
  RSS